Přejít na obsah

Online nákup jakýchkoli produktů nebo položek na webových stránkách www.yves-salomon.com (dále jen „stránky“) podléhá předchozí znalosti a přijetí těchto podmínek a podmínek (dále jen podmínky).

Článek 1. Identita společnosti

YVES SALOMON FOURREUR - S.A.S. with a share capital of 1,080,000 Euros and whose headquarters are at 3, cité Paradis – 75010 PARIS, RCS Paris 552 032 328 (hereafter “YSF”).

Článek 2. Účel

Tyto T&C pokrývají podmínky, podle kterých YSF zpracovává dálkový prodej svých Položek na svých Stránkách. Definují práva a povinnosti smluvních stran a vztahují se na všechny sales uskutečněné kupujícím (dále jen „zákazníci“) bez omezení nebo výhrad a mají přednost před všemi ostatními nákupními podmínkami a jinými smluvními podmínkami zákazníka, které mohou existovat. Je třeba poznamenat, že pokud jde o objednávky zboží online, souhlas zákazníka s těmito VOP nevyžaduje vlastnoruční podpis. Tyto VOP mohou být kdykoli změněny, přičemž tyto změny jsou pro strany závazné a vztahují se na všechny transakce od okamžiku, kdy jsou aktivní na Stránce. Každý uživatel internetu má přístup k VOP z kterékoli stránky webu. Uživatel internetu tímto uznává, že je seznámen s VOP. Podmínky se vztahují bez omezení nebo výhrad na všechny položky dostupné k prodeji na webu. Jakákoli Objednávka na Stránce podléhá předchozí konzultaci a přijetí těchto VOP a příslušných tarifů Zákazníkem bez výhrad. Vyplnění Objednávky podle objednávkového postupu uvedeného na Stránce se považuje za bezvýhradné přijetí těchto VOP. Přijetí těchto VOP předpokládá, že uživatelé internetu mají nezbytnou právní způsobilost k používání internetu, v opačném případě mají oprávnění opatrovníka nebo opatrovníka, pokud nejsou způsobilí k právním úkonům, nebo od svého zákonného zástupce, pokud jsou nezletilí. Uživatel internetu uznává důkazní hodnotu automatických registračních systémů vydavatele webových stránek, a pokud není schopen prokázat opak, vzdává se práva tyto v případě sporu napadnout.

Tento systém, který vyžaduje aktivní přístup Zákazníka, je plně v souladu s požadavky, které existují v oblasti prodeje na dálku a zejména v článcích L. 111-1, L.112-1 a L. 221-1. a dále spotřebitelského zákoníku.

Článek 3. Předběžné informování Zákazníka

Prodej Položek na Stránce je výhradně vyhrazen pro maloobchodní prodej a soukromým zákazníkům. Stránku nesmí za žádných okolností používat profesionální prodejci, kteří pracují samostatně nebo ve skupinách, a to bez ohledu na formu prodeje použitou pro jejich položky (internet, nákupní centrum, zprostředkovatelé, zejména fyzické obchody). Zákazník bere na vědomí a přijímá v důsledku toho, že položky lze zakoupit pouze v množství, které odpovídá průměrným potřebám jednotlivého spotřebitele, a to jak pro počet položek v jedné objednávce, tak i pro počet jednotlivých objednávek ve srovnání. k běžnému množství průměrného spotřebitele objednaného na stejný produkt. YSF si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, kterou jednoznačně provedl profesionální prodejce nebo nespotřebitel.

Všichni Zákazníci prohlašují, že jsou informováni o nedostatečné spolehlivosti některých sítí, zejména pokud jde o bezpečný přenos dat, chybějící záruku kontinuity přístupu na Stránky, výkon z hlediska objemu a rychlosti přenosu dat a šíření virů. YSF tímto upozorňuje každého zákazníka na nutnost vybavit svůj počítač nebo své příruční či mobilní zařízení bezpečnostním softwarem a funkcemi, které zabrání šíření virů.

Nápravu za vadnou nebo nesprávnou položku (výměna nebo vrácení peněz) nebo uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nelze provést přímo ve fyzické prodejně YSF nebo v prodejnách maloobchodních produktů YSF. Zákazníci jsou tímto informováni, že veškeré stížnosti týkající se Položek zakoupených online na Stránce musí směřovat na Stránku. Podobně, s položkou zakoupenou v jakémkoli obchodě YSF nelze nakládat prostřednictvím našich služeb webu.

Článek 4. Vytvoření zákaznického účtu

Aby si zákazník mohl objednat jakékoli položky na našich stránkách, musí si nejprve vytvořit zákaznický účet.

Vytvoření zákaznického účtu by měl provést Zákazník vyplněním formuláře se svými osobními údaji. Jejich účet je pro ně přísně osobní a umožňuje jim přihlásit se před provedením každé objednávky.

Zákazník při vytváření zákaznického účtu zadá všechny informace umožňující jeho identifikaci, přebírá výhradní odpovědnost a jedná z vlastní svobodné vůle a poskytne úplné, přesné a aktuální informace, aniž by přebíral identitu třetí strany nebo zatajení nebo změně jejich věku.

Při vytváření zákaznického účtu si zákazník musí zvolit své uživatelské jméno (e-mail) a heslo. Pokud zvolené uživatelské jméno již existuje, systém je vyzve, aby si zvolili jiné. Uživatelská jména a hesla jsou osobní a důvěrná. Za tyto je odpovědný výhradně Zákazník. Zákazník je povinen své heslo uchovávat v tajnosti a z jakéhokoli důvodu a žádným způsobem jej nesdělovat. Pokud mají podezření, že jejich uživatelské jméno nebo heslo používá třetí strana, měl by zákazník okamžitě informovat YSF, aby si změnil heslo a/nebo se rozhodl svůj zákaznický účet uzavřít.

YSF si vyhrazuje právo uzavřít jakýkoli zákaznický účet a následně odmítnout jakýkoli sales zákazníkovi v následujících případech:

 • Nezaplacením jedné nebo několika předchozích objednávek,
 • nesprávné, nespravedlivé nebo podvodné používání služby objednávání nabízené webem,
 • nerespektování kterékoli z povinností klienta uvedených v obchodních podmínkách,
 • Používání stránek a/nebo objednávání pro komerční účely.

V tomto případě YSF zašle dotčenému zákazníkovi e-mail na adresu, kterou uvedl při vytváření jeho zákaznického účtu, s informací, že jeho uživatelské jméno a heslo byly deaktivovány a jeho účet uzavřen.

Článek 5. Objednávání a popis nákupního procesu

Zákazník se před svou objednávkou ujistí, že se seznámil s technickými specifikacemi Položek na Stránce.

Položky se prodávají podle jejich dostupnosti a dostatečných zásob. Pokud bude zboží nedostupné déle než 1 rok od objednávky, může zákazník zrušit svou objednávku bez zaplacení jakýchkoli poplatků a bude mu vrácena částka. Zákazník může souhlasit se zvážením ekvivalentního náhradního produktu, který může přijmout za zaplacenou cenu, nebo odmítnout.

Zákazník je výhradně zodpovědný za svůj výběr položek, které si přeje objednat.

Zákazník si může vybrat zboží k objednávce přidáním do svého nákupního košíku.

Zákazník si může kdykoli zobrazit přehled položek, které si vybral, kliknutím na „Zobrazit můj nákupní košík“. Zákazník bude mít možnost odebrat jeden nebo několik předmětů ze svého košíku.

Zákazník si po prohlédnutí košíku může vybrat z možností „pokračovat v nákupu“ nebo „potvrdit objednávku“ kliknutím na „pokračovat v objednávce“.

Pro dokončení objednávky si zákazník může vybrat mezi „již zákazníkem“, v tomto případě musí zadat své uživatelské jméno/heslo, aby mohl pokračovat v objednávce, nebo pokud nemá účet, musí vyplnit formulář pro účely fakturace a vyplnit objednávku, k následnému vytvoření účtu. Zákazník musí potvrdit svůj dodací oděv potvrzením údajů zadaných do formuláře nebo zadáním jiné adresy.

Stránka poskytne „shrnutí objednávky“ a výběr platebních metod.

Jakmile si zákazník vybere, může kliknout na tlačítko „dokončit objednávku“.

Zpráva poté potvrdí objednávku, jakmile bude platba schválena, se shrnutím objednávky včetně informací o zákazníkovi, data a typu platby.

Zákazníkovi bude také zaslán e-mail s potvrzením objednávky, který by si měl uschovat pro svou evidenci. Pokud je platba provedena bankovním převodem, bude e-mail obsahovat pouze RIB (identifikační údaje francouzského bankovního účtu). Zákazník má také přístup k souhrnu své objednávky ze svého zákaznického účtu. Faktura vztahující se k objednávce je přístupná zákazníkovi na jeho účtu.

Zákazník je odpovědný za jakékoli chyby nebo důsledky vyplývající z chyb souvisejících s produkty nebo dodávkami a náklady na opětovné odeslání, které tedy nese.

Pokud jde o kontroly zavedené pro boj proti podvodům, YSF si vyhrazuje právo vyžádat si od zákazníka doklad totožnosti za účelem potvrzení totožnosti osoby uvedené na použité platební metodě a v případě potřeby požadovat, aby provedl platbu své objednávky bankou. převod, něco, co zákazník předem přijme. Tento ověřovací postup může vést společnost YSF k požadavku, aby zákazník poskytl doklad o adrese (účet za energie, účet za internet, účet za pevnou linku atd.) za poslední 3 měsíce. Neposkytnutí těchto informací a dokumentů požadovaných v rámci těchto kontrol bude mít za následek výslovné oprávnění společnosti YSF zrušit objednávku. YSF může také požadovat písemné potvrzení objednávky v souladu s postupem vysvětleným e-mailem.

Každá objednávka znamená přijetí ceny a popisu Položek dostupných k prodeji.

Ve všech případech je online sdělení čísel kreditních/debetních karet a potvrzení objednávky a její platby důkazem, že objednávka je kompletní v souladu s ustanoveními zákona č. 2000-230 ze dne 13. března 2000 upravujícím zákon č. důkazy k informačním technologiím a týkající se elektronických podpisů, přičemž všechny částky vzniklé tím, že se příkaz stanou splatnými.

Toto potvrzení představuje podpis a výslovný souhlas s operacemi prováděnými na Stránce.

V případě delší nečinnosti na Stránce v době, kdy je Zákazník přihlášen, nemusí být obsah košíku Zákazníka uložen. Zákazník bude požádán, aby začal s objednávkou znovu.

Všechny potřebné fáze sales lze nalézt na webových stránkách www.yves-salomon.com v souladu s ustanovením článku 1369-1 občanského zákoníku.

V souladu s ustanovením článku 1369-4 občanského zákoníku bude mít zákazník možnost před konečným potvrzením objednávky zkontrolovat rozpis objednávky a celkovou cenu a opravit případné chyby, než ji dokončí a přijme. Jakmile zákazník dokončí svou objednávku, YSF potvrdí, že objednávku okamžitě obdržel e-mailem.

Prodej však nebude považován za konečný, dokud zákazník neobdrží potvrzení své objednávky YSF s podrobnostmi o odeslání jeho položek. Odečteny budou pouze odeslané položky.

Článek 6. Cena položek

Prodejní cena položek bude uvedena v eurech, v GBP nebo v USD, v závislosti na preferenci zákazníka, včetně DPH, bez poplatků za doručení, které hradí zákazník a lze je nalézt na webových stránkách www.yves-salomon .com správné v době objednávky a mohou se v budoucnu změnit. Poplatky za doručení budou ve všech případech zákazníkovi zobrazeny před každou platbou. To však nevylučuje eventualitu jakýchkoli zjevných chyb týkajících se cen objevujících se na webových stránkách www.yves-salomon.com. V takovém případě společnost YSF zašle zákazníkovi e-mail, ve kterém jej informuje o chybě, ke které došlo, a sdělí mu správnou cenu produktu. Pokud je správná cena vyšší než nesprávná cena uvedená na webových stránkách www.yves-salomon.com, může se zákazník rozhodnout svou objednávku zrušit. Pokud si nepřejí zrušit, bude objednávka předmětem e-mailu s opravou chyby a informováním Zákazníka o správné ceně a s žádostí o jeho výslovný souhlas se zaplacením této ceny. Naopak, pokud je správná cena nižší než nesprávná cena uvedená na webu www.yves-salomon.com, objednávka zůstane platná, ale bude upravena tak, aby ukazovala správnou cenu. Ceny položek včetně DPH zahrnují pouze standardní poplatky za doručení a kurýrní poplatky v Paříži a v oblasti Hauts-de-Seine. Ceny položek včetně DPH nezahrnují poplatky za expresní doručení, které budou fakturovány samostatně v souladu s poplatky uvedenými na Stránce. Poplatky za doručení jsou uvedeny v procesu objednávky před dokončením objednávky zákazníkem pro informaci a úplný souhlas. Ceny budou uvádět daň z přidané hodnoty (DPH) platnou v den objednávky, přičemž je třeba mít na paměti, že jakákoli změna sazeb DPH automaticky ovlivní cenu položek. Prodejní cena Položek může být kdykoli změněna a bude platit pro všechny objednávky provedené po aktualizaci cen online. Položky jsou dodávány DDP, to znamená, že YSF hradí veškeré přepravní náklady a přebírá veškerá rizika až do doručení zboží.

Poplatky za převod cizí měny na euro hradí YSF.

Článek 7. Platba

Úhrada ceny objednaného produktu je splatná v plné výši v den objednání a případně v den rezervace produktu. Jakákoli neúplná platba nebo platební incident může vést ke zrušení objednávky nebo rezervace, přičemž náklady nese zákazník. Platba ceny bude provedena v eurech, v GBP nebo v USD, v závislosti na preferenci zákazníka. Zákazník může svou objednávku uhradit jakoukoli z platebních metod uvedených na webových stránkách www.yves-salomon.com: kreditní/debetní kartou (hotovostní karta, Mastercard, Visa, American Express), bankovním převodem nebo PayPal. V případě platby bankovním převodem informuje YSF zákazníka e-mailem o bankovních údajích YSF, na které má být převod proveden. Za veškeré bankovní převody provedené bankou Zákazníka odpovídá Zákazník. Bankovní převody ze zahraničního účtu na účet YSF mohou být akceptovány za předpokladu, že zákazník ponese náklady na jakékoli bankovní poplatky na obou stranách. Neobdržení platby zákazníka do sedmi (7) dnů bude mít za následek zrušení objednávky a další prodej Položek na Stránce. V případě podvodného použití své kreditní/debetní karty je zákazník vyzván, aby jakmile se o tom dozvěděl, kontaktoval zákaznický servis YSF e-mailem na e-mailovou adresu: contact@yves-salomon.com.

POLOŽKY ZŮSTÁVAJÍ VÝHRADNÍM VLASTNICTVÍM YSF AŽ DO ÚPLNÉHO ZAPLACENÍ CENY, JAK UZNÁVÁ A AKCEPTUJE ZÁKAZNÍK.

Článek 8. Doručení a převzetí

Položky lze doručit pouze v Evropě, USA, Dubaji a Hong Kongu na adresu uvedenou zákazníkem v době objednávky. Zákazník musí uvést telefonní číslo, na kterém jej může doručovací společnost kontaktovat, a učinit veškerá nezbytná opatření, aby mohl zásilku převzít. Zákazník má také možnost požádat o dodání zboží fyzické osobě dle vlastního výběru, která má trvalé bydliště v pevninské Francii, například v případě daru.

Zákazník si může vybrat z řady dostupných možností doručení, z nichž některé mu budou účtovat dodatečné náklady.

Poplatky za doručení hradí YSF, s výjimkou případů, kdy se Zákazník rozhodne pro jeden ze specifických způsobů doručení nabízených během objednávky, kdy musí nést poplatky za doručení; celková výše těchto poplatků bude zákazníkovi sdělena před dokončením objednávky.

Možnost doručení kurýrem je k dispozici pouze v Paříži a Hauts-de-Seine.

Zboží bude doručeno na doručovací adresu uvedenou zákazníkem při objednání, nejpozději do data uvedeného při objednání a v závislosti na zemi doručení.

Společnost YSF vynaloží veškeré úsilí, aby objednávku doručila do 7 pracovních dnů od data objednávky, a zavazuje se zajistit, že doručení bude provedeno do 30 pracovních dnů od úplného zaplacení odpovídajících celkových nákladů na objednávku.

Dodací lhůty jsou uvedeny orientačně a mohou se změnit, zejména v případech vyšší moci, dočasné nedostupnosti atd. ... Zákazník nebude činit YSF odpovědnou za jakékoli nedodržení těchto dodacích lhůt. Pokud dodací lhůta překročí 30 dnů od objednání, může být nákup zrušen a zákazníkovi vrácena plná částka.

Objednané položky se považují za odeslané a přijaté v pořádku. Zákazník musí u přepravní společnosti uplatnit jakékoli stížnosti v případě ztráty nebo poškození objednávky v době doručení nebo maximálně do 24 hodin po doručení. Stížnosti musí být výslovné, aby umožnily společnosti YSF uplatnit svá práva vůči doručovací společnosti. V opačném případě je stížnost neplatná. Jakékoli stížnosti musí být rovněž adresovány ve stejné lhůtě zákaznickému servisu na www.yves-salomon.com e-mailem nebo doporučeným dopisem s potvrzením o doručení. Každá reklamace musí obsahovat kontaktní údaje Zákazníka, reference zakoupeného projektu a důvody a motivace reklamace doplněné fotografiemi. Pro zpracování reklamace může YSF vydat číslo stížnosti. Pokud bude produkt vrácen bez reklamačního čísla a bez kopie faktury (která musí být předložena), YSF nemůže zaručit, že reklamace bude vyřízena co nejrychleji. Výrobek musí být vrácen v původním stavu a obalu, nenošený, se všemi původními visačkami neodstraněnými z oděvu, jakož i s veškerým příslušenstvím, které by mělo být neporušené, bez známek používání a v perfektním stavu. Tyto podmínky určí oprávněnost reklamace a zajistí neporušenost Produktu a prokázání oprávněnosti příčiny reklamace. Nerespektování výše uvedeného postupu a podmínek způsobí neplatnost nároku zákazníka. Přeprava vrácených položek se provádí na riziko a náklady zákazníka.

Reklamace jakékoli chyby v dodávce související s objednávkou nebo v případě dodání vadného nebo ve špatném stavu musí být uplatněna nejpozději do 48 hodin od doručení. Po uplynutí této lhůty již zákazník nemůže reklamovat chybu dodávky nebo požadovat nápravu dodaného Produktu, který je vadný nebo ve špatném stavu.

Článek 9. Vrácení zboží a náhrady

Pokud dodávka neodpovídá objednávce zákazníka nebo pokud byla poškozena při přepravě, může zákazník vrátit uvedenou položku společnosti YSF v souladu s postupem uvedeným níže a dostupným na Stránce.

Všechny položky zakoupené na webu mohou podléhat vrácení peněz, s výjimkou těch, pro které je stanoven opak (například personalizované položky).

Připomínáme, že za položky zakoupené na webu nelze v obchodě vrátit peníze.

Tento postup vrácení peněz vylučuje veškeré výměny, takže zákazník nepodléhá čekacím dobám a podmínkám výměnných postupů, které by mu mohly způsobit velké nepříjemnosti.

Nejsou povoleny žádné výměny. Pokud si zákazník přeje vyměnit produkt, musí jej vrátit, aby mu byla vrácena částka v souladu s podmínkami zde uvedenými, a zakoupit nový produkt dle vlastního výběru na Stránce.

Jakmile budou vrácené položky zkontrolovány, YSF vrátí zákazníkovi peníze co nejdříve, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od data obdržení vráceného balíčku, na bankovní účet nebo platební účet, který zákazník použil k platbě. pro položky.

Žádost zákazníka o vrácení peněz musí být podána do 14 dnů od data obdržení objednaných položek, což dokládá poštovní razítko. Pokud 14denní lhůta uplyne v sobotu, neděli, státní svátek nebo den pracovního klidu, prodlužuje se na následující pracovní den.

Zákazník vrátí produkt společnosti YSF v původním stavu (obal, štítky ponechány, kopie faktury, produkt nenošený a bez úprav).

YSF vrátí zákazníkovi plnou částku za vrácené položky za předpokladu, že nebyly nošené, použité nebo poškozené a že k nim je přiložena faktura a že oblečení má původní visačky.

YSF si vyhrazuje právo odmítnout vrácení jakýchkoli položek, které nejsou v souladu s výše uvedenými podmínkami.

Pro vrácení již obdržených článků může klient, jak si přeje:

 • Buď: využijte službu sběru předmětů na místě dle vlastního výběru. V tomto případě by měl zákazník kontaktovat zákaznický servis na čísle + 33 (0)1 78 94 29 55 do čtrnácti (14) dnů, aby se dohodli na čase a datu vyzvednutí položky (položky) společností YSF. Vrácení jakýchkoli částek zaplacených za vrácené položky bude provedeno do čtrnácti (14) dnů od data, kdy zákazník oznámil YSF nebo svůj záměr vrátit položku.
 • Nebo: zboží zašlete poštou prostřednictvím jedné z našich doručovacích společností. V tomto případě zákazník do 14 dnů od data obdržení objednaných položek zašle příslušnou položku pomocí štítku pro vrácení, který bude připojen k zásilce, s následující adresou: SOURCE VIVE – klient služby YS - 8-10 , rue Gustave Eiffel - Cellule n° 13 - 92110 CLICHY - FRANCIE. Náklady na přímé vrácení položky nese společnost YSF. Zákazník si musí uchovat doklad o vrácení. Vrácení peněz bude provedeno do čtrnácti (14) dnů po obdržení položek vrácených v perfektním stavu společností YSF.
 • Vezměte prosím na vědomí: YSF nenese žádnou odpovědnost v případě produktů vrácených jiným způsobem než prostřednictvím jejich doručovací služby a nemůže vrátit peníze, pokud vrácený produkt není ve stejném stavu jako ten, který byl doručen.

  Článek 10. Ustanovení o výhradě vlastnictví

  YSF si ponechává vlastnictví prodaných položek až do úplného a účinného zaplacení dlužné jistiny a vedlejších nákladů. Až do úplného zaplacení nebude Zákazník udělovat žádnou zástavu nebo záruku na produkty s výhradou vlastnictví nebo je používat jako záruku a musí s Položkou od YSF zacházet individuálně.

  Tyto podmínky se nedotýkají přechodu všech rizik ztráty a poškození zboží podléhajícího výhradě vlastnictví na Zákazníka při dodání Produktu podle těchto VOP, jakož i jeho odpovědnosti za případné způsobené škody. Zákazník proto uzavře pojištění na krytí rizik souvisejících s Produktem od jeho převzetí.

  Článek 11. Právo na odstoupení od smlouvy

  Podle Směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady EU 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů v rámci prodeje na dálku, ve znění transponovaném do práva v zemi zákazníka, má zákazník právo zrušit svou objednávku kdykoli do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zboží obdrželi.

  Pokud Zákazník není spokojen s Položkami objednanými online, může uplatnit své právo na odstoupení bez udání důvodu. Poté mají 14 dní od data doručení Věcí na jejich vrácení.

  V takovém případě musí Zákazník své rozhodnutí zrušit objednávku písemně oznámit jasně formulovaným prohlášením, které není nejednoznačné, poštou s dokladem o doručení, vyplněním formuláře pro odstoupení od smlouvy, který si můžete stáhnout online zde nebo zkopírováním následujících informací. :

  Do pozornosti YSF – (adresa)

  Tímto Vám oznamuji své rozhodnutí odstoupit od nákupu následujícího produktu:

  • Objednáno (DD/MM/RR) a přijato (DD/MM/RR) *
  • Příjmení* a jméno*:
  • E-mailová adresa odesílatele:
  • Telefonní číslo odesílatele:
  • Fakturační adresa*:
  • Doručovací adresa*:
  • Důvod stažení:
  • Podepsaný*:
  • Datum*:

  *povinné informace

  Současně musí zákazník vrátit YSF produkt, který je předmětem odstoupení, ve stejné lhůtě na následující adresu: SOURCE VIVE – Service client YS - 8-10, rue Gustave Eiffel - Cellule č. 13 - 92110 CLICHY - FRANCE

  Produkt musí být vrácen v novém stavu a nepoškozený, jinak nebude přijat ani vráceny peníze.

  Kromě toho musí být originální obal pečlivě chráněn, aby nedošlo k poškození krabic nebo obalů.

  Náklady na vrácení hradí Zákazník v souladu s ustanovením článku L.121-21-3 Spotřebitelského zákoníku, jakož i případné daně nebo cla.

  Jakmile budou vrácené položky zkontrolovány, YSF vrátí zákazníkovi celou částku zaplacenou za jeho objednávku (včetně poplatků za doručení v případě objednávky využívající expresní doručení, u které byly vráceny všechny položky) co nejdříve a nejpozději do třicet (30) kalendářních dnů po datu přijetí vráceného balíčku na bankovní účet nebo platební účet, který zákazník použil k platbě za položky.
  Případy vyloučení práva zákazníka na odstoupení od smlouvy:

  V souladu s článkem L 121-20-2 spotřebitelského kodexu nelze právo na odstoupení od smlouvy předpokládané pro prodej na dálku uplatnit, pokud se obě strany nedohodly jinak, na dodávku zboží na míru vyrobeného podle specifikací zákazníka nebo vysoce personalizovaného zboží. nebo které vzhledem k jejich povaze nemohou být znovu odeslány nebo je pravděpodobné, že se rychle zhorší nebo podléhají zkáze.

  Článek 12. Záruky

  Na zboží je poskytována záruka na všechny skryté vady, neshody a kritické vady podle podmínek předpokládaných v článcích 1641 až 1649 občanského zákoníku a L 211-1 a dále spotřebitelského zákoníku od okamžiku dodání:

  Záruky na skryté vady

  Na položky prodávané společností YSF se vztahuje záruka na skryté vady podle článků 1641 a následujících občanského zákoníku.

  Článek 1641 občanského zákoníku:

  „Prodávající je vázán zárukou na skryté vady prodávaných věcí, které je činí nezpůsobilými k účelu nebo které brání jejich užívání tak výrazně, že by si je kupující nekoupil nebo by zaplatil nižší cenu, kdyby věděl. . “

  Žaloba ze skrytých vad musí být podána do dvou let od zjištění vady.

  Zákonná záruka shody

  Prodávané položky také podléhají zákonné záruce na shodu uvedenou v článcích

  L.211-4 a násl. spotřebitelského zákoníku: článek 211-4 spotřebitelského zákoníku:

  „Prodávající je povinen dodat zboží, které je v souladu se smlouvou, a reagovat na jakýkoli nesoulad zjištěný v době dodání.

  Musí také reagovat na neshody vyplývající z balení, montážních nebo instalačních pokynů, pokud za ně nesou odpovědnost na základě smlouvy nebo pokud byly vytvořeny pod jejich vedením. “

  Žaloba vyplývající z neshody musí být podána do dvou let od dodání Produktu.

  Zákonná záruka shody platí nezávisle na jakékoli komerční záruce.

  Záruka pravosti

  YSF zaručuje pravost všech položek zakoupených na jejích stránkách.

  Článek 13. Odpovědnost

  YSF má povinnost zajistit prostředky pro všechny fáze procesu objednávky i pro fáze následující po uzavření smlouvy (např. přeprava a dodání produktů).

  YSF si vyhrazuje právo kdykoli a bez varování upravit jakékoli informace obsažené na těchto stránkách.
  YSF se zavazuje co nejpřesněji popsat Položky k prodeji na Stránce a zajistit, aby informace dostupné na Stránce byly co nejúčinněji aktualizovány.

  YSF však nemůže zaručit správnost, přesnost nebo úplnost informací poskytovaných zákazníkům na stránkách.

  Společnost YSF nemůže být zodpovědná za prezentaci položek takovým způsobem, který zákazníkovi neumožňuje plně a přesně si je představit.

  Zákazník si je vědom a přijímá, že cena Položek se pravděpodobně bude lišit mezi Stránkou a v obchodě, a že tento rozdíl v ceně v žádném případě nebude důvodem k úplnému nebo částečnému vrácení Položek zakoupených na Stránce nebo na obchod.

  Společnost YSF nemůže za žádných okolností nést odpovědnost v případech, kdy je nesplnění svých závazků způsobeno nepředvídatelnými nebo nevyhnutelnými akcemi třetí strany při kontaktu, nebo případem vyšší moci, jak je definován francouzským právem, nebo jednáním spotřebitele (článek L. 121-20-3 spotřebitelského zákoníku).

  Společnost YSF dále nemůže nést odpovědnost za škody způsobené konkrétní sítí během online nákupu, jako je ztráta osobních údajů, porušení, viry, přerušení služby nebo jiné náhodné problémy.

  YSF je odpovědná pouze za jakékoli přímé a předvídatelné škody v době používání stránek nebo při uzavření sales smlouvy se zákazníkem, s vyloučením jakýchkoli nepřímých škod.

  Článek 14. Vyšší moc

  Platnost těchto VOP bude pozastavena po dobu trvání jakéhokoli případu vyšší moci a lhůty zpracování a dodání budou náležitě prodlouženy. Společnost YSF se bude, kdykoli to bude možné, snažit zastavit případ vyšší moci nebo najít řešení, které jí umožní dostát svým smluvním závazkům navzdory případu vyšší moci, aniž by v tomto ohledu z její strany byla jakákoli odpovědnost.

  Pokud případ vyšší moci trvá déle než 30 dní, YSF může zrušit objednávku bez zaplacení škod a úroků nebo jakékoli kompenzace.

  Článek 15. Duševní vlastnictví

  YSF je jediným vlastníkem všech práv duševního vlastnictví:

  • pro položky dostupné na webu,
  • pro značky a názvy spojené s těmito položkami,
  • pro samotný web a jakoukoli další komponentu webu,
  • pro databáze, jejich strukturu a obsah, sestavené a spravované YSF pro účely editace Stránek,
  • pro všechny prvky designu stránek, ať už grafické nebo technické,
  • pro jména, akronymy, loga, barvy, umělecká díla nebo jiné symboly, které může YSF používat, skládat nebo implementovat,
  • a obecně pro všechny písemné prvky a fotografie obsažené na Stránce www.yves-salomon.com.

  Použití jakýchkoli ochranných známek, obrázků, návrhů a modelů nebo jakéhokoli jiného prvku, pro který YSF vlastní práva duševního vlastnictví, je zakázáno.

  Práva duševního vlastnictví k dokumentům obsaženým na Stránce a ke každému z prvků vytvořených pro Stránku jsou výhradním vlastnictvím společnosti YSF, která nevydává žádnou jinou licenci nebo právo než nahlížet na Stránku. Reprodukce jakékoli stránky nebo obsahu stránek podléhá předchozímu písemnému souhlasu YSF.

  Zákazník nebude kopírovat, upravovat, vytvářet odvozené dílo, dekompilovat nebo zpětně analyzovat nebo se pokoušet získat zdrojový kód jakýmkoli jiným způsobem (s výjimkou případů předpokládaných zákonem), prodávat, připisovat, sjednávat subdodavatelsky nebo jakýmkoli způsobem převádět jakákoli práva. připojený k softwaru.

  Dále modifikace softwaru nebo používání upravených verzí softwaru a zejména (ale nejen) za účelem získání neoprávněného přístupu ke službě a přístupu na stránky jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní poskytovaného YSF pro tento účel. , je zakázáno.

  Každý zákazník s osobními webovými stránkami, který si přeje pro osobní použití umístit na svůj web odkaz, který přesměrovává na web YSF, musí požádat o předchozí písemné povolení od YSF.

  Za všech okolností musí být jakýkoli neautorizovaný odkaz na žádost YSF odstraněn.

  Článek 16. Speciální nabídky a informační bulletiny

  Společnost YSF bude svým zákazníkům zasílat speciální nabídky poštou, e-mailem, textovou zprávou, telefonem a prostřednictvím všech webových prostorů na sociálních sítích, na které dohlíží YSF nebo kterákoli z jejích dceřiných společností, s výhradou předchozího souhlasu.

  Zákazník se může kdykoli odhlásit z odběru těchto marketingových zpráv kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“, který se objeví ve všech e-mailech.

  Článek 17. Cookies

  YSF si vyhrazuje právo shromažďovat údaje o zákazníkovi, konkrétně pomocí cookies .

  Cookies neumožňují identifikaci Zákazníka.

  Jsou to soubory, které sledují aktivitu zákazníka na webu.

  Obecně řečeno, zaznamenávají informace týkající se počítačového procházení webu YSF (navštívené stránky, datum a čas návštěvy atd.), informace, které lze číst během vašich následných návštěv (systém rozpoznávání zákazníků YSF na webu) a přenášejí data. do YSF. Tyto informace jsou uloženy v počítači Zákazníka po dobu až jednoho týdne.

  Připomínáme, že Zákazník může odmítnout přijmout používání „ cookies “ tím, že svůj prohlížeč nakonfiguruje takto:

  Jakákoli konfigurace provedená zákazníkem může změnit procházení internetu a podmínky přístupu k určitým službám webu vyžadují použití Cookies .

  Stránky využívají IT aplikace třetích stran, které umožňují zákazníkovi sdílet obsah stránek s jinými osobami nebo sdílet svůj názor s ostatními na obsah stránek. (Sociální sítě jako Facebook, Google, Twitter atd.).

  Když zákazník zobrazí stránku webu obsahující tlačítko „Sdílet“ nebo „To se mi líbí“, jeho prohlížeč naváže přímé spojení se servery v příslušné sociální síti.

  Pokud jsou během procházení připojeni k sociální síti, tlačítka aplikace jim umožňují propojit prohlížené stránky s jejich účtem.

  Pokud používají zásuvné moduly, například kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo zanecháním komentáře, budou příslušné informace odeslány na příslušnou sociální síť a zveřejněny na jejich účtu.

  Pokud si zákazník nepřeje, aby sociální sítě propojovaly informace shromážděné prostřednictvím Stránek s jeho účtem, měl by se před návštěvou Stránek odhlásit z dotyčné sociální sítě.

  YSF není v žádném případě žádným způsobem odpovědná za obsah nebo provoz jakékoli sociální sítě, včetně obsahu, který může být spojen se stránkou.

  Článek 18. Ochrana osobních údajů

  YSF podnikne veškeré možné kroky k ochraně důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů sdílených na jejích stránkách. Za tímto účelem web používá zabezpečenou platební metodu typu SSL (Secure Socket Layer).

  YSF shromažďuje osobní údaje od svých zákazníků v souladu s ustanoveními zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 s názvem „Informatique et liberté“ („Ochrana údajů a svobody“).

  Zpracování osobních údajů shromažďuje informace o zákaznících, když se zaregistrují na Stránkách nebo si vytvoří zákaznický účet online nebo v obchodě.

  Toto shromažďování údajů podléhá prohlášení pro Komisi National de l'Informatique et des Libertés (CNIL – Národní komise pro ochranu dat a svobody).

  Charta osobních údajů uplatňovaná YSF je k dispozici na Stránce.

  Článek 19. Bydliště

  Za bydliště strany se považuje adresa uvedená na objednávkovém formuláři pro zákazníka a adresa na stránce YSF.

  Článek 20. Rozhodné právo a jurisdikce

  Na jednání mezi YSF a zákazníkem se vztahuje pouze francouzské právo.

  Jakýkoli spor mezi YSF a zákazníkem bude spadat do výlučné jurisdikce francouzských soudů v místě bydliště zákazníka.

  Článek 21. Neplatnost

  Pokud se některé z ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, pokud jde o platnou právní normu nebo právní rozhodnutí, které nabylo právní moci a vykonatelnosti, bude se to považovat za nenapsané, aniž by však došlo ke zrušení těchto VOP nebo ke změně platnosti ostatních ustanovení. .

  Článek 22. Nezřeknutí se práva

  Skutečnost, že se kterákoli strana rozhodla neuplatňovat jednu nebo několik ustanovení těchto podmínek, ať už dočasně nebo trvale, nezbavuje její právo dovolávat se jakýchkoli zbývajících podmínek.