Přejít na obsah

Online nákup jakýchkoli produktů nebo položek na webových stránkách www.yves- salomon .com (dále jen „stránky“) podléhá předchozí znalosti a přijetí těchto podmínek a podmínek (dále jen podmínky).

Článek 1. identita společnosti

YVES SALOMON - SAS se základním kapitálem 1 080 000 EUR a se sídlem 3, město Paradis – 75010 PARIS, RCS Paris 552 032 328 (dále jen „YSS“).

Článek 2. Účel

Tyto VOP pokrývají podmínky, podle kterých YSS na svých Stránkách zajišťuje prodej svých Položek na dálku. Definují práva a povinnosti smluvních stran a vztahují se na všechny prodeje uskutečněné kupujícím (dále jen „zákazníci“) bez omezení nebo výhrad a mají přednost před všemi ostatními nákupními podmínkami a jinými smluvními podmínkami zákazníka, které mohou existovat. Je třeba poznamenat, že pokud jde o objednávky zboží online, souhlas zákazníka s těmito VOP nevyžaduje vlastnoruční podpis. Tyto VOP mohou být kdykoli změněny, přičemž tyto změny jsou pro strany závazné a vztahují se na všechny transakce od okamžiku, kdy jsou aktivní na Stránce. Každý uživatel internetu má přístup k VOP z kterékoli stránky webu. Uživatel internetu tímto uznává, že je seznámen s VOP. Podmínky se vztahují bez omezení nebo výhrad na všechny položky dostupné k prodeji na webu. Jakákoli Objednávka na Stránce podléhá předchozí konzultaci a přijetí těchto VOP a příslušných tarifů Zákazníkem bez výhrad. Vyplnění Objednávky podle objednávkového postupu uvedeného na Stránce se považuje za bezvýhradné přijetí těchto VOP. Přijetí těchto VOP předpokládá, že uživatelé internetu mají nezbytnou právní způsobilost k používání internetu, v opačném případě mají oprávnění opatrovníka nebo opatrovníka, pokud nejsou způsobilí k právním úkonům, nebo od svého zákonného zástupce, pokud jsou nezletilí. Uživatel internetu uznává důkazní hodnotu automatických registračních systémů vydavatele webových stránek, a pokud není schopen prokázat opak, vzdává se práva tyto v případě sporu napadnout.

Tento systém, který vyžaduje aktivní přístup Zákazníka, je plně v souladu s požadavky, které existují v oblasti prodeje na dálku a zejména v článcích L. 111-1, L.112-1 a L. 221-1. a dále spotřebitelského zákoníku.

Článek 3. Předběžné informování Zákazníka

Prodej Položek na Stránce je výhradně vyhrazen pro maloobchodní prodej a soukromým zákazníkům. Stránku nesmí za žádných okolností používat profesionální prodejci, kteří pracují samostatně nebo ve skupinách, a to bez ohledu na formu prodeje použitou pro jejich položky (internet, nákupní centrum, zprostředkovatelé, zejména fyzické obchody). Zákazník bere na vědomí a přijímá v důsledku toho, že položky lze zakoupit pouze v množství, které odpovídá průměrným potřebám jednotlivého spotřebitele, a to jak pro počet položek v jedné objednávce, tak i pro počet jednotlivých objednávek ve srovnání. k běžnému množství průměrného spotřebitele objednaného na stejný produkt. YSS si vyhrazuje právo odmítnout objednávku jednoznačně provedenou profesionálním prodejcem nebo nespotřebitelem.

Všichni Zákazníci prohlašují, že jsou informováni o nedostatečné spolehlivosti některých sítí, zejména pokud jde o bezpečný přenos dat, chybějící záruku kontinuity přístupu na Stránky, výkon z hlediska objemu a rychlosti přenosu dat a šíření virů. YSS tímto upozorňuje každého Zákazníka na nutnost vybavit svůj počítač nebo své příruční či mobilní zařízení bezpečnostním softwarem a schopnostmi, které zabrání šíření virů.

Nápravu za vadnou nebo nesprávnou položku (výměna nebo vrácení peněz) nebo uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nelze provést přímo ve fyzické prodejně YSS nebo v prodejnách maloobchodních produktů YSS. Zákazníci jsou tímto informováni, že veškeré stížnosti týkající se Položek zakoupených online na Stránce musí směřovat na Stránku. Podobně, s položkou zakoupenou v jakémkoli obchodě YSS nelze nakládat prostřednictvím našich služeb webu.

Článek 4. Vytvoření zákaznického účtu

Aby si zákazník mohl objednat jakékoli položky na našich stránkách, musí si nejprve vytvořit zákaznický účet.

Vytvoření zákaznického účtu by měl provést Zákazník vyplněním formuláře se svými osobními údaji. Jejich účet je pro ně přísně osobní a umožňuje jim přihlásit se před provedením každé objednávky.

Zákazník při vytváření zákaznického účtu zadá všechny informace umožňující jeho identifikaci, přebírá výhradní odpovědnost a jedná z vlastní svobodné vůle a poskytne úplné, přesné a aktuální informace, aniž by přebíral identitu třetí strany nebo zatajení nebo změně jejich věku.

Při vytváření zákaznického účtu si zákazník musí zvolit své uživatelské jméno (e-mail) a heslo. Pokud zvolené uživatelské jméno již existuje, systém je vyzve, aby si zvolili jiné. Uživatelská jména a hesla jsou osobní a důvěrná. Za tyto je odpovědný výhradně Zákazník. Zákazník je povinen uchovávat své heslo v tajnosti a nesmí je z žádného důvodu a žádným způsobem sdílet. Pokud mají podezření, že jejich uživatelské jméno nebo heslo používá třetí strana, měl by zákazník okamžitě informovat YSS, aby si změnil heslo a/nebo se rozhodl svůj zákaznický účet uzavřít.

YSS si vyhrazuje právo uzavřít jakýkoli zákaznický účet a následně odmítnout jakýkoli prodej zákazníkovi v následujících případech:

 • Nezaplacením jedné nebo několika předchozích objednávek,
 • Nesprávné, nespravedlivé nebo podvodné používání služby objednávání nabízené webem,
 • Nerespektování kterékoli z povinností klienta uvedených v obchodních podmínkách,
 • Používání stránek a/nebo objednávání pro komerční účely.

V tomto případě YSS zašle e-mail dotčenému zákazníkovi na adresu, kterou uvedl při vytváření jeho zákaznického účtu, s informací, že jeho uživatelské jméno a heslo byly deaktivovány a jeho účet uzavřen.

Článek 5. Objednávání a popis nákupního procesu

Zákazník se před svou objednávkou ujistí, že se seznámil s technickými specifikacemi Položek na Stránce.

Položky se prodávají podle jejich dostupnosti a dostatečných zásob. Pokud bude zboží nedostupné déle než 1 rok od objednávky, může zákazník svou objednávku zrušit bez zaplacení jakýchkoli poplatků a bude mu vrácena částka. Zákazník může souhlasit se zvážením ekvivalentního náhradního produktu, který může přijmout za zaplacenou cenu, nebo odmítnout.

Zákazník je výhradně zodpovědný za svůj výběr položek, které si přeje objednat.

Zákazník si může vybrat zboží k objednávce přidáním do svého nákupního košíku.

Zákazník si může kdykoli zobrazit přehled položek, které si vybral, kliknutím na „Zobrazit můj nákupní košík“. Zákazník bude mít možnost odebrat jeden nebo několik předmětů ze svého košíku.

 

Zákazník si po prohlédnutí košíku může vybrat z možností „pokračovat v nákupu“ nebo „potvrdit objednávku“ kliknutím na „pokračovat v objednávce“.

Pro dokončení objednávky si zákazník může vybrat mezi „již zákazníkem“, v tomto případě musí zadat své uživatelské jméno/heslo, aby mohl pokračovat v objednávce, nebo pokud nemá účet, musí vyplnit formulář pro účely fakturace a vyplnit objednávku, k následnému vytvoření účtu. Zákazník musí potvrdit svůj dodací oděv potvrzením údajů zadaných do formuláře nebo zadáním jiné adresy.

Stránka poskytne „shrnutí objednávky“ a výběr platebních metod.

Jakmile si zákazník vybere, může kliknout na tlačítko „dokončit objednávku“.

Zpráva poté potvrdí objednávku, jakmile bude platba schválena, se shrnutím objednávky včetně informací o zákazníkovi, data a typu platby.

Zákazníkovi bude také zaslán e-mail s potvrzením objednávky, který by si měl uschovat pro svou evidenci. Pokud je platba provedena bankovním převodem, bude e-mail obsahovat pouze RIB (identifikační údaje francouzského bankovního účtu). Zákazník má také přístup ke shrnutí své objednávky ze svého zákaznického účtu. Faktura vztahující se k objednávce je přístupná zákazníkovi na jeho účtu.

Zákazník je odpovědný za jakékoli chyby nebo důsledky vyplývající z chyb souvisejících s produkty nebo dodávkami a náklady na opětovné odeslání, které tedy nese.

Pokud jde o kontroly zavedené pro boj proti podvodům, YSS si vyhrazuje právo vyžádat si od zákazníka doklad totožnosti za účelem potvrzení totožnosti osoby uvedené na použité platební metodě a v případě potřeby požadovat, aby provedl platbu své objednávky bankou. převod, něco, co zákazník předem přijme. Tento ověřovací postup může vést k tomu, že společnost YSS bude požadovat, aby zákazník poskytl doklad o adrese (účet za energie, účet za internet, účet za pevnou linku atd.) za poslední 3 měsíce. Neposkytnutí těchto informací a dokumentů požadovaných v rámci těchto kontrol bude mít za následek výslovné oprávnění YSS zrušit objednávku. YSS si také může vyžádat písemné potvrzení objednávky v souladu s postupem vysvětleným e-mailem.

Každá objednávka znamená přijetí ceny a popisu Položek dostupných k prodeji.

Ve všech případech je online sdělení čísel kreditních/debetních karet a potvrzení objednávky a její platby důkazem, že objednávka je kompletní v souladu s ustanoveními zákona č. 2000-230 ze dne 13. března 2000 upravujícím zákon č. důkazy k informačním technologiím a týkající se elektronických podpisů, přičemž všechny částky vzniklé tím, že se příkaz stanou splatnými.

Toto potvrzení představuje podpis a výslovný souhlas s operacemi prováděnými na Stránce.

V případě delší nečinnosti na Stránce v době, kdy je Zákazník přihlášen, nemusí být obsah košíku Zákazníka uložen. Zákazník bude požádán, aby začal s objednávkou znovu.

Všechny potřebné fáze prodeje lze nalézt na webových stránkách salomon v souladu s ustanovením článku 1369-1 občanského zákoníku.

V souladu s ustanovením článku 1369-4 občanského zákoníku bude mít zákazník možnost před konečným potvrzením objednávky zkontrolovat rozpis objednávky a celkovou cenu a opravit případné chyby, než ji dokončí a přijme. Jakmile zákazník dokončí svou objednávku, YSS potvrdí přijetí objednávky okamžitě prostřednictvím e-mailu.

Prodej však nebude považován za konečný, dokud zákazník neobdrží potvrzení své objednávky YSS s podrobnostmi o odeslání jeho položek. Odečteny budou pouze odeslané položky.

Článek 6. Cena položek

Prodejní cena položek bude uvedena v eurech, v GBP nebo v USD, v závislosti na preferenci zákazníka, včetně DPH, bez poplatků za doručení, které hradí zákazník a lze je nalézt na webových stránkách www.yves- salomon .com správné v době objednávky a mohou se v budoucnu změnit. Poplatky za doručení budou ve všech případech zákazníkovi zobrazeny před každou platbou. To však nevylučuje eventualitu jakýchkoli zjevných chyb týkajících se cen, které se objeví na webových stránkách salomon . V takovém případě YSS zašle zákazníkovi e-mail, aby jej informoval o chybě, ke které došlo, a sdělí mu správnou cenu produktu. Pokud je správná cena vyšší než nesprávná cena uvedená na webových stránkách salomon , může se zákazník rozhodnout svou objednávku zrušit. Pokud si nepřejí zrušit, bude objednávka předmětem e-mailu s opravou chyby a informováním Zákazníka o správné ceně a s žádostí o jeho výslovný souhlas se zaplacením této ceny. Naopak, pokud je správná cena nižší než nesprávná cena uvedená na webu salomon , objednávka zůstane platná, ale bude upravena tak, aby ukazovala správnou cenu. Ceny položek včetně DPH zahrnují pouze standardní poplatky za doručení a kurýrní poplatky v Paříži a v oblasti Hauts-de-Seine. Ceny položek včetně DPH nezahrnují poplatky za expresní doručení, které budou fakturovány samostatně v souladu s poplatky uvedenými na Stránce. Poplatky za doručení jsou uvedeny v procesu objednávky před dokončením objednávky zákazníkem pro informaci a úplný souhlas. Ceny budou uvádět daň z přidané hodnoty (DPH) platnou v den objednávky, přičemž je třeba mít na paměti, že jakákoli změna sazeb DPH automaticky ovlivní cenu položek. Prodejní cena Položek může být kdykoli změněna a bude platit pro všechny objednávky provedené po aktualizaci cen online. Položky jsou dodávány DDP, to znamená, že YSS hradí veškeré přepravní náklady a přebírá všechna rizika až do doručení zboží.

Poplatky za převod cizí měny na euro hradí YSS.

Článek 7. Platba

Úhrada ceny objednaného produktu je splatná v plné výši v den objednání a případně v den rezervace produktu. Jakákoli neúplná platba nebo platební incident může vést ke zrušení objednávky nebo rezervace, přičemž náklady nese zákazník. Platba ceny bude provedena v eurech, v GBP nebo v USD, v závislosti na preferenci zákazníka. Zákazník může svou objednávku uhradit jakoukoli z platebních metod uvedených na webových stránkách salomon : kreditní/debetní kartou (hotovostní karta, Mastercard, Visa, American Express), bankovním převodem nebo PayPal. V případě platby bankovním převodem informuje YSS Zákazníka e-mailem o bankovních údajích YSS, na které má být převod proveden. Za veškeré bankovní převody provedené bankou Zákazníka odpovídá Zákazník. Bankovní převody ze zahraničního účtu na účet YSS mohou být akceptovány za předpokladu, že Zákazník nese náklady na jakékoli bankovní poplatky na obou stranách. Neobdržení platby zákazníka do sedmi (7) dnů bude mít za následek zrušení objednávky a další prodej Položek na Stránce. V případě podvodného použití své kreditní/debetní karty je zákazník vyzván, aby jakmile se o tom dozvěděl, kontaktoval zákaznický servis YSS e-mailem na e-mailovou adresu: contact@yves-salomon.com.

Položky zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti yss až do úplného zaplacení ceny, jak ji uznal a přijal zákazník.

Článek 8. Dodání a převzetí

Položky lze doručit pouze v Evropě, USA, Dubaji a Hong Kongu na adresu uvedenou zákazníkem v době objednávky. Zákazník musí uvést telefonní číslo, na kterém jej může doručovací společnost kontaktovat, a učinit veškerá nezbytná opatření, aby mohl zásilku převzít. Zákazník má také možnost požádat o dodání zboží fyzické osobě dle vlastního výběru, která má trvalé bydliště v pevninské Francii, například v případě daru.

Zákazník si může vybrat z řady dostupných možností doručení, z nichž některé mu budou účtovat dodatečné náklady.

Poplatky za doručení hradí YSS s výjimkou případů, kdy se Zákazník rozhodne pro jeden ze specifických způsobů doručení nabízených během objednávky, kdy musí nést poplatky za doručení; celková výše těchto poplatků bude zákazníkovi sdělena před dokončením objednávky.

Možnost doručení kurýrem je k dispozici pouze v Paříži a Hauts-de-Seine.

Zboží bude doručeno na doručovací adresu uvedenou zákazníkem při objednání, nejpozději do data uvedeného při objednání a v závislosti na zemi doručení.

YSS vynaloží veškeré úsilí, aby objednávku doručila do 7 pracovních dnů od data objednávky, a zavazuje se zajistit, že doručení bude provedeno do 30 pracovních dnů od úplného zaplacení odpovídajících celkových nákladů na objednávku.

Dodací lhůty jsou uvedeny orientačně a mohou se změnit, zejména v případech vyšší moci, dočasné nedostupnosti atd. ... Zákazník nenese odpovědnost YSS za nedodržení těchto dodacích lhůt. Pokud dodací lhůta překročí 30 dnů od objednání, může být nákup zrušen a zákazníkovi vrácena plná částka.

Objednané položky se považují za odeslané a přijaté v pořádku. Zákazník musí u přepravní společnosti uplatnit jakékoli stížnosti v případě ztráty nebo poškození objednávky v době doručení nebo maximálně do 24 hodin po doručení. Stížnosti musí být výslovné, aby umožnily YSS uplatnit svá práva vůči doručovací společnosti. V opačném případě je stížnost neplatná. Jakékoli stížnosti musí být salomon adresovány ve stejné lhůtě zákaznickému servisu na www.yves-salomon.com e-mailem nebo doporučeným dopisem s potvrzením o doručení. Každá reklamace musí obsahovat kontaktní údaje Zákazníka, reference zakoupeného projektu a důvody a motivace reklamace doplněné fotografiemi. Pro vyřízení reklamace může YSS vydat číslo stížnosti. Pokud bude produkt vrácen bez reklamačního čísla a bez kopie faktury (která musí být předložena), YSS nemůže zaručit, že reklamace bude vyřízena co nejrychleji. Výrobek musí být vrácen v původním stavu a obalu, nenošený, se všemi původními visačkami neodstraněnými z oděvu, jakož i s veškerým příslušenstvím, které by mělo být neporušené, bez známek používání a v perfektním stavu. Tyto podmínky určí oprávněnost reklamace a zajistí neporušenost Produktu a prokázání oprávněnosti příčiny reklamace. Nerespektování výše uvedeného postupu a podmínek způsobí neplatnost nároku zákazníka. Přeprava vrácených položek se provádí na riziko a náklady zákazníka.

Reklamace jakékoli chyby v dodávce související s objednávkou nebo v případě dodání vadného nebo ve špatném stavu musí být uplatněna nejpozději do 48 hodin od doručení. Po uplynutí této lhůty již zákazník nemůže reklamovat chybu dodávky nebo požadovat nápravu dodaného Produktu, který je vadný nebo ve špatném stavu.

Článek 9. Vrácení zboží a náhrady

Pokud dodávka neodpovídá objednávce zákazníka nebo pokud byla poškozena při přepravě, může zákazník vrátit uvedenou položku společnosti YSS v souladu s postupem uvedeným níže a přístupný na Stránce.

Všechny položky zakoupené na webu mohou podléhat vrácení peněz, s výjimkou těch, pro které je stanoven opak (například personalizované položky).

Připomínáme, že za položky zakoupené na webu nelze v obchodě vrátit peníze.

VÝMĚNY

Výměna za zakoupené zboží je možná pouze za jinou velikost nebo barvu stejného modelu, dle skladových zásob.

Zákazníkova žádost o výměnu musí být podána do 14 dnů od data obdržení objednaných Položek, což dokládá poštovní razítko. Pokud 14denní lhůta uplyne v sobotu, neděli, státní svátek nebo den pracovního klidu, prodlužuje se na následující pracovní den.

Pro zahájení procesu vrácení/výměny musí zákazníci vstoupit do sekce vrácení/výměny a buď se přihlásit ke svému účtu, nebo zadat svou e-mailovou adresu a číslo objednávky. Poté jsou zákazníci povinni vybrat požadované možnosti vyplněním online formuláře žádosti o vrácení/výměnu.

Jakmile bude vrácená položka přijata, YSS bude pokračovat v odeslání vyměněné položky.

VRÁTIT SE

Žádost zákazníka o vrácení peněz musí být podána do 14 dnů od data obdržení objednaných položek, což dokládá poštovní razítko. Pokud 14denní lhůta uplyne v sobotu, neděli, státní svátek nebo den pracovního klidu, prodlužuje se na následující pracovní den.

Zákazník vrátí Produkt YSS v původním stavu (obal, štítky ponechány, kopie faktury, Produkt nenošený a bez úprav).

YSS vrátí zákazníkovi plnou částku za vrácené položky za předpokladu, že nebyly nošené, použité nebo poškozené a že k nim je přiložena faktura a že oblečení má původní visačky.

YSS si vyhrazuje právo odmítnout vrácení jakýchkoli položek, které nejsou v souladu s výše uvedenými podmínkami.

Jakmile budou vrácené položky zkontrolovány, YSS vrátí zákazníkovi peníze co nejdříve, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od data obdržení vráceného balíčku, na bankovní účet nebo platební účet, který zákazník použil k platbě. pro položky.

Pro vrácení již obdržených článků může klient, jak si přeje:

  • Buď: využijte službu sběru předmětů na místě dle vlastního výběru. V tomto případě by měl zákazník kontaktovat zákaznický servis na čísle + 33 (0)1 76 31 11 66 do čtrnácti (14) dnů, aby se dohodli na čase a datu vyzvednutí Položky ze strany YSS. Vrácení jakýchkoli částek zaplacených za vrácené položky bude provedeno do čtrnácti (14) dnů od data, kdy zákazník oznámil YSS nebo svůj záměr vrátit položku.
  • Nebo: zboží zašlete poštou prostřednictvím jedné z našich doručovacích společností. V tomto případě zákazník do 14 dnů od data obdržení objednaných položek zašle příslušnou položku pomocí štítku pro vrácení, který bude připojen k zásilce, s následující adresou: SOURCE VIVE – klient služby YS - 8-10 , rue Gustave Eiffel - Cellule n° 13 - 92110 CLICHY - FRANCIE. Náklady na přímé vrácení položky nese YSS. Zákazník si musí uchovat doklad o vrácení. Vrácení peněz bude provedeno do čtrnácti (14) dnů po obdržení položek vrácených v perfektním stavu společností YSS.

Vezměte prosím na vědomí: YSS nenese žádnou odpovědnost v případě produktů vrácených jiným způsobem než prostřednictvím jejich doručovací služby a nemůže vrátit peníze, pokud vrácený produkt není ve stejném stavu jako dodaný.

Článek 10. Ustanovení o výhradě vlastnictví

YSS si ponechává vlastnictví prodaných položek až do úplného a účinného zaplacení dlužné jistiny a vedlejších nákladů. Do úplného zaplacení nebude Zákazník udělovat žádnou zástavu nebo záruku na produkty s výhradou vlastnictví ani je používat jako záruku a musí s Položkou od YSS zacházet individuálně.

Tyto podmínky se nedotýkají přechodu všech rizik ztráty a poškození zboží podléhajícího výhradě vlastnictví na Zákazníka při dodání Produktu podle těchto VOP, jakož i jeho odpovědnosti za případné způsobené škody. Zákazník proto uzavře pojištění na krytí rizik souvisejících s Produktem od jeho převzetí.

Článek 11. Právo na odstoupení od smlouvy

 

Zákazník má lhůtu 14 dnů na vrácení Produktu (Výrobků) po obdržení jeho dodávky, aniž by musel své rozhodnutí odůvodňovat.

Pro uplatnění tohoto práva musí zákazník vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy, který si lze vyžádat na našem zákaznickém servisu: contact@yves-salomon.com nebo
své rozhodnutí odstoupit písemně oznámit jednoznačným prohlášením. Oznámení o odstoupení by mělo být adresováno společnosti Yves Salomon SAS, jejíž souřadnice jsou uvedeny v prvním článku obchodních podmínek a mělo by obsahovat následující informace:

Do pozornosti Yves Salomon SAS - (adresa) – mail:

Tímto Vám oznamuji své rozhodnutí odstoupit od prodeje níže uvedeného produktu:
Objednáno dne (DD/MM/RR) a přijato dne (DD/MM/RR) *
Příjmení* a jméno*:
Emailová adresa odesílatele:
Telefonní číslo odesílatele:
Fakturační adresa* :
Doručovací adresa* :
Důvod stažení:
Podpis*:
Datum* :

* povinné údaje

Zákazník vrátí produkt(y) společnosti Yves Salomon SAS neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od sdělení svého rozhodnutí odstoupit od smlouvy, pokud Yves Salomon SAS nenabídne, že si zboží vyzvedne sám.

Produkty, které jsou předmětem tohoto stažení, musí být vráceny na následující adresu:

Source vive - zákaznický servis ys
8-10, rue Gustave Eiffel
buňka č. 13
92110 Clichy
(Francie)

s jejich originálním obalem.

V souladu s článkem L 221-23 francouzského spotřebitelského zákoníku budou náklady na vrácení účtovány zákazníkovi.

Produkt(y) musí být vráceny v novém a nepoškozeném stavu, jinak nebude akceptován k vrácení nebo vrácení peněz.

Při včasném uplatnění práva na odstoupení od smlouvy se společnost Yves Salomon SAS zavazuje vrátit zákazníkovi všechny zaplacené částky, včetně nákladů na doručení, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla společnost Yves Salomon SAS informována o rozhodnutí zákazníka odstoupit od smlouvy.

Yves Salomon SAS není povinna uhradit dodatečné náklady, pokud si Zákazník zvolil dražší způsob doručení, než je standardní způsob doručení nabízený společností Yves Salomon SAS.

Yves Salomon SAS provede toto vrácení pomocí stejné platební metody, jakou použil zákazník pro počáteční transakci, pokud zákazník výslovně nesouhlasí s použitím jiné platební metody.

Právo na odstoupení od smlouvy je v souladu s článkem L221-28 spotřebitelského zákoníku vyloučeno u smluv na dodávku zboží vyrobeného podle specifikací zákazníka nebo jasně personalizovaného nebo u smluv na dodávku zboží, které se pravděpodobně rychle zkazí nebo vyprší.

Článek 12. Záruky

Na zboží se vztahuje záruka na všechny skryté vady, neshody a kritické vady podle podmínek uvedených v článcích 1641 až 1648 občanského zákoníku a L 217-3 a násl. spotřebitelského zákoníku, s vyloučením všech ostatních záruk:

Zákonná záruka shody:

Yves Salomon SAS dodá Produkt ve shodě s objednávkou a bez vad shody existujících v době dodání, tj. Produkt bude vhodný pro účel požadovaný spotřebitelem a Produkt bude odpovídat popisu, typu, množství a kvalitu, zejména pokud jde o funkčnost, kompatibilitu, interoperabilitu nebo jakoukoli jinou vlastnost stanovenou ve smlouvě.

Yves Salomon SAS bude rovněž odpovědný za jakýkoli nesoulad způsobený balením, montážním návodem nebo instalací, když za ně nese odpovědnost na základě smlouvy nebo byla provedena na jeho odpovědnost, nebo když nesprávnou instalaci provedl spotřebitel, jak je stanoveno ve smlouvě, je způsobeno nedostatky nebo chybami v návodu k instalaci poskytnutém společností Yves Salomon SAS.

Tato záruka shody se uplatní pouze v případě, že o ni zákazník požádá ve lhůtě dvou let od dodání Produktu (Výrobků). Vady ve shodě, které se projeví do dvaceti čtyř (24) měsíců od dodání, se mají za to, že existovaly v době dodání, pokud se neprokáže opak.

Zákazník bude mít možnost volby mezi opravou a výměnou nevyhovujícího produktu (produktů), ledaže by jedna z těchto možností byla nemožná nebo neznamenala pro Yves Salomon SAS zjevně nepřiměřené náklady, v takovém případě může Yves Salomon SAS zvolit jiné řešení.

Navíc v případě vážného rozporu se smlouvou může Zákazník získat úplnou náhradu zaplacené ceny a vrátit Produkt(y) nebo si Produkt(y) ponechat a získat částečnou náhradu ceny.
Oprava, výměna nebo vrácení zboží (článků) bude pro zákazníka bezplatné a nebrání případnému přidělení škody.

Zákonná záruka za skryté vady (§ 1641 až 1648 občanského zákoníku)

Yves Salomon SAS dodá Produkt(y) bez skrytých vad, které jej činí nevhodným pro daný účel nebo které tak zhoršují jeho použití, že by si jej zákazník nekoupil, nebo za nižší cenu, pokud by vada byla známa.

Tato záruka platí pouze v případě, že o ni zákazník požádá do dvou (2) let od zjištění závady a v každém případě do pěti (5) let od data nákupu.

V případě skrytých vad má Zákazník možnost vrátit Produkt(y) a získat náhradu v plné výši, nebo si produkt(y) ponechat a získat částečnou náhradu.

Zákonná záruka shody platí nezávisle na jakékoli komerční záruce.

Záruka pravosti

YSS zaručuje pravost všech položek zakoupených na jejích stránkách.

Článek 13. Odpovědnost

YSS si vyhrazuje právo kdykoli a bez varování upravit jakékoli informace obsažené na Stránkách.

YSS se zavazuje co nejpřesněji popsat Položky k prodeji na Stránce a zajistit, aby informace dostupné na Stránce byly co nejúčinněji aktualizovány.

Zákazník si je vědom a přijímá, že cena Položek se pravděpodobně bude lišit mezi Stránkou a v obchodě, a že tento rozdíl v ceně v žádném případě nebude důvodem k úplnému nebo částečnému vrácení Položek zakoupených na Stránce nebo na obchod.

Za žádných okolností nemůže YSS nést odpovědnost v případech, kdy nesplnění svých závazků je způsobeno buď nepředvídatelným nebo nevyhnutelným jednáním třetí strany kontaktu, nebo případem vyšší moci, jak je definován francouzským právem, nebo jednáním spotřebitele (článek L. 121-20-3 spotřebitelského zákoníku).

Společnost YSS dále nemůže nést odpovědnost za škody způsobené konkrétní sítí během online nákupu, jako je ztráta osobních údajů, porušení, viry, přerušení služby nebo jiné náhodné problémy.

YSS je odpovědná pouze za jakoukoli přímou a předvídatelnou škodu v době používání stránek nebo při uzavření kupní smlouvy se zákazníkem, s vyloučením jakýchkoli nepřímých škod.

Článek 14. Vyšší moc

Platnost těchto VOP bude pozastavena po dobu trvání jakéhokoli případu vyšší moci a lhůty zpracování a dodání budou náležitě prodlouženy. YSS se bude, kdykoli to bude možné, snažit zastavit případ vyšší moci nebo najít řešení, které jí umožní dostát svým smluvním závazkům navzdory případu vyšší moci, aniž by v tomto ohledu z její strany byla jakákoli odpovědnost.

Pokud případ vyšší moci trvá déle než 30 dní, YSS může zrušit objednávku bez zaplacení škod a úroků nebo jakékoli kompenzace.

Článek 15. Duševní vlastnictví

YSS je jediným vlastníkem všech práv duševního vlastnictví:

   • pro položky dostupné na webu,
   • pro značky a názvy spojené s těmito položkami,
   • pro samotný web a jakoukoli další komponentu webu,
   • pro databáze, jejich strukturu a obsah, sestavené a spravované YSS pro účely úpravy Stránek,
   • pro všechny prvky designu stránek, ať už grafické nebo technické,
   • pro jména, akronymy, loga, barvy, umělecká díla nebo jiné symboly, které může YSS používat, skládat nebo implementovat,
   • a obecně pro všechny písemné prvky a fotografie obsažené na Stránce salomon .

Použití jakýchkoli ochranných známek, obrázků, návrhů a modelů nebo jakéhokoli jiného prvku, pro který YSS vlastní práva duševního vlastnictví, je zakázáno.

Práva duševního vlastnictví k dokumentům obsaženým na Stránce a ke každému z prvků vytvořených pro Stránku jsou výhradním vlastnictvím společnosti YSS, která nevydává žádnou jinou licenci nebo právo než nahlížet na Stránku. Reprodukce jakékoli stránky nebo obsahu Stránky podléhá předchozímu písemnému souhlasu YSS.

Zákazník nebude kopírovat, upravovat, vytvářet odvozené dílo, dekompilovat nebo zpětně analyzovat nebo se pokoušet získat zdrojový kód jakýmkoli jiným způsobem (s výjimkou případů předpokládaných zákonem), prodávat, připisovat, sjednávat subdodavatelsky nebo jakýmkoli způsobem převádět jakákoli práva. připojený k softwaru.

Dále modifikace softwaru nebo používání upravených verzí softwaru a zejména (ale nejen) za účelem získání neoprávněného přístupu ke službě a přístupu na stránky jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní poskytovaného YSS pro tento účel. , je zakázáno.

Každý zákazník s osobními webovými stránkami, který si přeje pro osobní použití umístit na své stránky odkaz, který přesměrovává na stránky YSS, musí YSS předem písemně požádat o povolení.

Za všech okolností musí být jakýkoli neautorizovaný odkaz na žádost YSS odstraněn.

Článek 16. Speciální nabídky a informační bulletiny

YSS bude svým zákazníkům zasílat speciální nabídky poštou, e-mailem, textovou zprávou, telefonem a prostřednictvím všech webových prostorů na sociálních sítích, na které dohlíží YSS nebo kterákoli z jejích dceřiných společností, s výhradou předchozího souhlasu.

Zákazník se může kdykoli odhlásit z odběru těchto marketingových zpráv kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“, který se objeví ve všech e-mailech.

Článek 17. Soubory Cookie

YSS si vyhrazuje právo shromažďovat údaje o Zákazníkovi, konkrétně pomocí cookies.

Cookies neumožňují identifikaci Zákazníka.

Jsou to soubory, které sledují aktivitu zákazníka na webu.

Obecně řečeno, zaznamenávají informace týkající se počítačového procházení webu YSS (navštívené stránky, datum a čas návštěvy atd.), informace, které lze číst během vašich následných návštěv (systém rozpoznávání zákazníků YSS na webu) a přenášejí data. na YSS. Tyto informace jsou uloženy v počítači Zákazníka po dobu až jednoho týdne.

Připomínáme, že zákazník může odmítnout přijmout používání „cookies“ tím, že svůj prohlížeč nakonfiguruje takto:

Jakákoli konfigurace provedená zákazníkem může změnit procházení internetu a podmínky přístupu k určitým službám webu vyžadují použití souborů cookie.

Stránky využívají IT aplikace třetích stran, které umožňují zákazníkovi sdílet obsah stránek s jinými osobami nebo sdílet svůj názor s ostatními na obsah stránek. (Sociální sítě jako Facebook, Google, Twitter atd.).

Když zákazník zobrazí stránku webu obsahující tlačítko „Sdílet“ nebo „To se mi líbí“, jeho prohlížeč naváže přímé spojení se servery v příslušné sociální síti.

Pokud jsou během procházení připojeni k sociální síti, tlačítka aplikace jim umožňují propojit prohlížené stránky s jejich účtem.

Pokud používají zásuvné moduly, například kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo zanecháním komentáře, budou příslušné informace odeslány na příslušnou sociální síť a zveřejněny na jejich účtu.

Pokud si zákazník nepřeje, aby sociální sítě propojovaly informace shromážděné prostřednictvím Stránek s jeho účtem, měl by se před návštěvou Stránek odhlásit z dotyčné sociální sítě.

YSS není v žádném případě žádným způsobem odpovědná za obsah nebo provoz jakékoli sociální sítě, včetně obsahu, který může být spojen se Stránkou.

Článek 18. Ochrana osobních údajů

YSS podnikne veškeré možné kroky k ochraně důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů sdílených na jejích stránkách. Za tímto účelem web používá zabezpečenou platební metodu typu SSL (Secure Socket Layer).

YSS shromažďuje osobní údaje od svých zákazníků v souladu s ustanoveními zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 s názvem „Informatique et liberté“ („Ochrana údajů a svobody“).

Zpracování osobních údajů shromažďuje informace o zákaznících, když se zaregistrují na Stránkách nebo si vytvoří zákaznický účet online nebo v obchodě.

Toto shromažďování údajů podléhá prohlášení pro Komisi National de l'Informatique et des Libertés (CNIL – Národní komise pro ochranu údajů a svobody).

Charta osobních údajů uplatňovaná YSS je k dispozici na Stránkách.

Článek 19. Bydliště

Za bydliště strany se považuje adresa, která se objeví na objednávkovém formuláři pro zákazníka a adresa na stránce YSS.

Článek 20. Rozhodné právo a jurisdikce

Na jednání mezi YSS a zákazníkem se vztahuje pouze francouzské právo.

V případě sporu mezi společností Yves Salomon SAS a zákazníkem-spotřebitelem v souvislosti s provedením nebo výkladem těchto Všeobecných obchodních podmínek má zákazník možnost před jakýmkoli právním jednáním hledat smírné řešení a obrátit se na mediaton centrum:

CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE DE PARIS

39 Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paříž

E-mail: consommation@cmap.fr


Žádost může být mediátorem přezkoumána pouze v případě, že se Zákazník nejprve pokusil vyřešit spor se zákaznickým servisem společnosti Yves Salomon SAS, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici na webových stránkách společnosti.

Žádost o zprostředkování obsahuje jméno a příjmení Zákazníka, jeho e-mailovou adresu, telefonní číslo, kontaktní údaje společnosti Yves Salomon SAS, stručné uvedení skutečností a doklad o předchozím kontaktu se společností Yves Salomon SAS.

Evropská komise rovněž poskytuje spotřebitelům platformu pro online řešení sporů v rámci smlouvy mezi spotřebitelem a odborníkem v Evropské unii. Platforma je přístupná na následující adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Využití mediace není předpokladem pro právní kroky. Zákazník tedy může svobodně přijmout nebo odmítnout využití mediace, stejně jako přijmout nebo odmítnout dohodu navrženou zprostředkovatelem.
V případě neúspěchu mediačního řízení bude jakýkoli spor týkající se provádění nebo výkladu těchto Všeobecných obchodních podmínek předložen soudu, který je právně příslušný podle pravidel francouzského řízení.

Článek 21. Neplatnost

Pokud se některé z ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, pokud jde o platnou právní normu nebo právní rozhodnutí, které nabylo právní moci a vykonatelnosti, bude se to považovat za nenapsané, aniž by však došlo ke zrušení těchto VOP nebo ke změně platnosti ostatních ustanovení. .

Článek 22. Nezřeknutí se práva

Skutečnost, že se kterákoli strana rozhodla neuplatňovat jednu nebo několik ustanovení těchto podmínek, ať už dočasně nebo trvale, nezbavuje její právo dovolávat se jakýchkoli zbývajících podmínek.